Tỷ lệ thanh toán 50% hoặc 100% chi phí tùy theo dịch vụ, xin vui lòng xem thêm tại Chính sách dịch vụ của chúng tôi.