Bạn đã hiểu đúng về User Experience (UX) chưa?

Bài viết này là phần 1 trong chuỗi nội dung 4 phần về UX sẽ được đăng tải trong 4 số bản tin liên tiếp. UX là viết tắt của User Experience trong tiếng Anh, dịch ra tiếng Việt là trải nghiệm người dùng. UX là một khái niệm khá mới trên thế giới, chỉ […]