No-code / Low-code (Không mã / Mã thấp): Tại sao cần chú ý

Gần đây, tất cả chúng ta đều nghe thấy những tin tức về các nền tảng mã thấp và không mã (Low-code và No-code). Lời hứa của các nền tảng không mã là chúng sẽ giúp phát triển phần mềm dễ dàng như sử dụng Word hoặc PowerPoint để người dùng doanh nghiệp bình thường có […]